ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๓