หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓