ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)