ผลการตรวจสอบและคำนวณคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ