ตารางสอนออกอากาศ วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย