สถิติการรับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563