ประกาศผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)