ขอขยายเวลาการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๓