ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๓