แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม