การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ 4)

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

และให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.bodin.ac.th/confirm ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.