การเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ครั้งที่ 5)

ดูประกาศ

และให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.bodin.ac.th/confirm ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.