ตารางอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)