พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1