ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ๕๐ ที่นั่ง เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูแบบขนาดเต็มจอ