ประชุมพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล