ผลการจัดสรรชุมนุมให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เลือกชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562