อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการโค้ดดิ้ง (Coding)