พิธีมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน