พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง B.D. Sufficiency Economy Point