พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม