อบรมครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา