รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

(เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แนะนำให้นักเรียนเปิดดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์)

แจ้งเพื่อทราบ

**ชุมนุม ID 090 งดรับนักเรียนในภาคเรียนนี้**

เลือกชุมนุมวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 – 17:59 น. (ชุมนุมละ 22 คน)
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล

คู่มือการเลือกวิชาเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) และกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของชุมนุมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเลือกชุมนุม