อบรมครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษา