การรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ครั้งที่ 3) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ครั้งที่ 4)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET