ประกาศผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา ๒๕๖๒