โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดาวน์โหลดรายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัคร
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนักกฎหมายน้อย
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนาฎศิลป์
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์

* จำนวนที่รับ ม.1 รับรายวิชาละ 1 กลุ่ม

คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ม.1/5 – ม.1/16) ที่ประสงค์จะเลือกเรียนเพิ่มเติม (ไม่จำเป็นต้องเรียนทุกคน)

คุณสมบัติเพิ่มเติม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดและให้ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

เงื่อนไข
1. มีสิทธิ์สมัครและสอบคัดเลือกได้เพียงรายวิชาเดียว
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
3. เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตลอด 3 ปีการศึกษา (2562 – 2564)
4. การจัดห้องเรียนไม่ได้พิจารณาจากวิชาเพิ่มเติม (อาจได้อยู่ห้องเดียวกัน)

กำหนดการ

รายการ วันเดือนปี เวลา สถานที่
ประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียนและสัปดาห์แรก สื่อประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์โรงเรียน
รับสมัครและสอบคัดเลือก* 21 พ.ค.62 หลังเลิกเรียน ดูจากรายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิชาเลือก

*นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)