โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาเพิ่มเติมเวลาและสถานที่รับสมัครเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกดาวน์โหลดรายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัคร
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานวิศวกรรม10.00-12.00 น.
ห้อง 1305
13.30-15.30 น.
ห้อง 2302-2305 (4 ห้อง)
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานสถาปัตยกรรม10.00-12.00 น.
ห้อง 1304
13.00–15.00 น.
ห้อง 2307-2309
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมสื่อสารการแสดง10.00-12.00 น.
ห้อง 1301
13.30-16.30 น.
ห้อง 7406
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์10.00-12.00 น.
ห้อง 1303
13.30-14.30 น.
ห้อง 2202-2205 (4 ห้อง)
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์10.00-12.00 น.
ห้อง 1302
13.30-16.00 น. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
ห้อง 2401 และ 2402
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมภูมิศาสตร์พัฒนาศักยภาพ10.00-12.00 น.
ห้อง 1301
13.30-14.30 น.
ห้อง 2207
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์10.00-12.00 น.
ห้อง 1301
13.00-15.00 น.
ห้อง 1401
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์10.00-12.00 น.
ห้อง 1302
13.30-15.00 น.
ห้อง 7301
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีไทย10.00-12.00 น.
ห้อง 1301
13.30-14.30 น.
ห้อง 4107
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล10.00-12.00 น.
ห้อง 1301
13.00-16.00 น.
ห้อง 4109

* จำนวนที่รับ ม.4 รับรายวิชาละ 2 กลุ่ม (กลุ่มห้องเลขคู่และกลุ่มห้องเลขคี่)

คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ม.4/1 – ม.4/15)

คุณสมบัติเพิ่มเติม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดและให้ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

เงื่อนไข
1. มีสิทธิ์สมัครและสอบคัดเลือกได้เพียงรายวิชาเดียว
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
3. เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตลอด 3 ปีการศึกษา (2562 – 2564)
4. การจัดห้องเรียนไม่ได้พิจารณาจากวิชาเพิ่มเติม (อาจได้อยู่ห้องเดียวกัน)

กำหนดการ

รับสมัคร*9 เม.ย.6210.00 – 12.00 น.ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2สอบคัดเลือก9 เม.ย.6213.00 – 16.00 น.ดูจากรายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิชาเลือกประกาศผล7 พ.ค.6208.00 น.อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 1

รายการ วันเดือนปี เวลา สถานที่

*นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รายวิชาเลือกเพิ่มเติมแบบไม่ต่อเนื่อง (Shopping Course)
[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.bodin.ac.th/home/wp-content/uploads/2019/03/shoppingcouse_m4_1_2562.pdf” width=”100%” height=”1000″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]