ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

ดาวน์โหลดประกาศ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)