ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ให้นักเรียนมาลงทะเบียนรายงานตัวที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒​ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.

ดูแบบขนาดเต็มจอ