ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศตามโครงการห้องเรียนมุ่งสู่สากล (TGC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)