การรับสมัครจัดซื้อจัดจ้างระบบบัตรศูนย์อาหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

หมายเหตุ : ยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑- ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องงานโภชนาการ อาคารบดินทรพิพัฒน์ชั้น ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)