ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเฉลิมฯ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)