แบบฟอร์มรายงานโครงงาน PBL ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานบทที่ 1-5

ส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงงาน ได้แก่ ปกนอก ปกใน กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ เอกสารอ้างอิง ข้อมูลผู้จัดทำ

ให้นักเรียนจัดพิมพ์รายงานและส่งที่ครูที่ปรึกษาภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

 

โครงสะเต็มศึกษา (STEM)

ตัวอย่างโครงงานสะเต็มศึกษา(.docx)

ตัวอย่างโครงงานสะเต็มศึกษา(.pdf)

 

โครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตัวอย่างโครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(.docx)

ตัวอย่างโครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(.pdf)

 

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง(.docx)

ตัวอย่างโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง(.pdf)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)