แนวทางการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
– การแข่งขันประเภทเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
– การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

  • ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
  • ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
  • ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
  • ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
  • ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

ขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน
1. จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวตามแบบฟอร์ม

2. นำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อยื่นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นำหนังสือฉบับจริงส่งให้ผู้ดูแลระบบ เพื่อสำเนาและยื่นคำขอในระบบที่ห้อง ICT
4. นำหนังสือฉบับจริงยื่นต่อคณะกรรมการการแข่งขัน ในวันแข่งขัน