เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤศจิกายน 2561

 

สมัครสอบ เพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)