การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ 2) และประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)

ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป