การเรียกนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป

ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป