ทำบุญตักบาตร

P1vlyA8Tv24803FriNov2013

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสปฏิบัติตนตามประเพณีและพิธีกรรมทาง ศาสนา โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทพลีลา พระอารามหลวง มาบิณฑบาตจำนวน ๓ รูป (ประชาสัมพันธ์-ข่าว/โสตทัศนศึกษา-ภาพ)