“ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐”

p3p4เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ผู้อำนวยกาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐” สำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนรู้จักนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๙ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (ประชาสัมพันธ์-ข่าว/ภาพ)