อบรมนักเรียนโครงการ สอวน.สาขาเคมี

p2

มูลนิธิส่งเสริมโอลิปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เคมี จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิปิก วิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สาขาเคมี กรุงเทพมหานคร ค่ายที่ ๑ รุ่นที่ ๑๔/ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ อบรมและสอบภาคทฤษฎี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ส่วนภาคปฏิบัติการ ได้จัดอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ประชาสัมพันธ์-ข่าว-โสตทัศนศึกษา-ภาพ)